2017 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası Genel Talimatı

09 Eylül 2017 Cumartesi, 09:49

Diyanet İşleri Başkanlığı 2017 Yılı Camiler ce Din Görevlileri Haftası Genel Talimatını Yayımladı. İşte o talimatname…

Camiler ve Din Görevlileri Haftası Merkez Komisyonu toplantısında hafta münasebetiyle müftülüklerimiz, din hizmetleri müşavirlik ve ataşeliklerimizce mahalli imkanlar çerçevesinde ekte belirtilen hususların yerine getirilmesi kararlaştırılmış ve bu kararlar Başkanlık Makamınca uygun görülmüştür.

Bu itibarla 2017 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nda “CamiŞehir ve Medeniyet” konusunun ele alınması karara bağlanmıştır. Hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerde, söz konusu tema bütün yönleriyle işlenecektir.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinliklerinin, ilgi Yönetmelik ve Genelge hükümleri ile ekteki “2017 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası Genel Talimatı“nda yer alan hedefler, ilkeler ve dikkat edilecek hususlar doğrultusunda, işbirliği ve koordinasyon anlayışı içerisinde gerçekleştirilmesini önemle rica ederim.

Dr. Ekrem KELEŞ
Diyanet İşleri Başkan V.

 1. Konunun Gerekçesi:

Medeniyet, insanlığın ulaştığı birikim ve gelişmişlik düzeyini gösteren, bu yönü ile toplumların maddî ve mânevî tüm kazanımlarını ihtivâ eden bir anlama sahiptir. Tarihten bugüne önemli müesseseleriyle teşekkül eden İslam medeniyeti de Müslümanların tecrübe ve birikimlerini yansıtmaktadır.

Medeniyetlerin teşekkülünde ve gelişmesinde medeniyet merkezi olabilecek şehirlerin varlığı hayâtî önemi hâizdir. Şehirler, medeniyetin maddî kalıpları olarak, orada yaşayanların inançlarını ve düşünce dünyalarını yansıtan yerlerdir. Bunun en güzel örnekleri İslam şehirlerinde görülmektedir. İslam inancının önemli merkezlerinden biri olan cami, şehrin merkezinde yer alırken etrafında medrese, şifâhâne, imâret, çarşı, han, hamam ve çeşme gibi yapılar teşekkül ettirilmiştir.

Peygamber Efendimiz, hicret yolculuğunda ilk olarak Kuba Mescidi’ni, Medine’ye ulaştığında ise Mescid-i Nebevî’yi inşa ettirmiş, böylece kurulacak şehirler için cami merkezli bir şehir modeli ortaya koymuştur.  Medine döneminde cami, günlük hayatın merkezinde yer almıştır. Böylece cami etrafında bütünleşen bir hayat, şehrin birliğini sağlamıştır.

İslam medeniyeti cami merkezli bir medeniyettir. Öyle ki cami, şehrin etrafında şekillendiği, bütün cadde ve sokakların kendisinde birleştiği merkezi konumuyla dikkat çekmektedir. İslam medeniyetinin şekillenmesinde cami önemli bir işleve sahiptir. Camiler, İslam toplumunun hayâtiyetini devam ettirebilmesi için ihtiyaç duyulan târihî birikimi ve tecrübeyi yansıtan toplumsal birer bellek hüviyetindedir. Târihî tecrübe göstermiştir ki; mabedini kaybeden yerleşim yerleri kimlik kaybına uğramış ve belleğini yitirmiştir. Bu şehirler, her ne kadar medeniyetin fizîkî unsurlarına sahip gözükseler de medeniyetin mânevî değerlerinden yoksun yerler haline gelmiştir.

Modern dönemde şehirlerimizde caminin merkezi konumunun her geçen gün zayıfladığı müşâhede edilmektedir. Zîrâ insanların hayatını ve önceliklerini büyük ölçüde popüler kültür, sosyal medya ve kitle iletişim araçları belirlemekte, geleneksel müesseseler bu süreçte hayatın kıyısında kalabilmektedir. Son yüzyılda insanlar, köyden kente göç ile birlikte ortaya çıkan hızlı şehirleşme ve bu durumun beraberinde getirdiği sosyal problemler ile yüzleşmek durumunda kalmıştır. Nüfûsu milyonlara ulaşan şehirlerde camilerimiz, modern insanın anlam arayışına ve ihtiyaçlarına istenilen düzeyde cevap verememekte, kendisinden beklenen fonksiyonlarını yeterince icra edememektedir. Bu nedenle dînî ve sosyal fonksiyonlarıyla toplumun farklı dinihaberler.comkesimlerine hizmet sunacak bir cami modelinin geliştirilebilmesi her geçen gün ehemmiyetini artırmaktadır. Ayrıca camilerin zamanın ve mekânın mîmârî birikimini yansıtmayan, estetik kaygıların gözetilmediği bir anlayışla inşâ edilmesi, mevcut sorunları ayrı bir boyuta taşımaktadır.

Başkanlığımızca,  mezkûr çerçevede toplumsal bir duyarlılık ve hassasiyete vesile olması amacıyla 2017 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nda“Cami, Şehir ve Medeniyet” konusunun ele alınması kararlaştırılmıştır.

Hafta boyunca yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilecek etkinliklerle İslam tarihi ve medeniyetindeki yeri ve önemi göz önünde bulundurularak camilerin sevgi, bilgi ve birlik mekânı olduğuna dikkat çekilecek, camiyi dînî, toplumsal ve mîmârî yönü ile hayatın merkezine, şehrin kalbine taşımanın önemi üzerinde durulacak, böylece camilerimizin tarihte yüklendikleri misyonun tekrar canlandırılmasına katkı sağlanacaktır.

 1. Hedefler:
 1. Camilerin İslam tarihi ve medeniyetindeki yeri ve önemi, içtimaî fonksiyonları ve dinî hayatımızın gelişmesine sağladığı katkıları ele alarak  toplumu bilgilendirmek,
 2. Tema olarak belirlenen konuyu tüm yönleriyle ele almak, çeşitli mecralarda işlemek ve konuyla alakalı toplumda farkındalık oluşturmak,
 3. Camileri içtimai hayatın merkezi haline getirmeye katkı sağlamak,
 4. Toplumun faklı kesimlerinin cami hizmetlerinden yeterince istifade edebilmeleri için çalışmalar yapmak,
 5. Din görevlilerimizin mesleklerini gönüllü olarak, severek ve kendilerine güven duyarak yapmalarına yardımcı olacak dini, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek.
 1. İlkeler:
 1. Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri, Başkanlığımız “Kutlu Doğum Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasını Kutlama Yönetmeliği” ve ilgili genelge/talimatlar doğrultusunda 01-07 Ekim 2017 tarihleri arasında kutlanması ve etkinliklerin belirtilen süre içerisinde planlanarak icra edilmesi,
 2. Taşra teşkilatı ve yurtdışında Kutlu Doğum Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasını Kutlama Yönetmeliğinin 11. Maddesinin (2). ve (3). fıkrasında belirtilen, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Düzenleme Komisyonunun dinhizmetleri.com oluşturulması, faaliyetlerin yer ve zaman belirtilerek bu komisyonlarca belirlenmesi, takip edilmesi ve kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapılması,
 3. Etkinliklerin toplumun her kesimini kucaklayıcı nitelikte olması, huzursuzluğa sebep olacak söylem ve davranışlardan kaçınılması,
 4. Hafta münasebetiyle gerçekleştirilecek etkinliklerin Ek-1 formda belirtilen faaliyet türleri dikkate alınarak müftülük, müşavirlik ve ataşeliklerce planlanması ve bu etkinliklerin 28 Eylül 2017  tarihine kadar Din Hizmetleri Yönetim Sistemi’ne (DİBBYS) kaydedilmesi, bu tarihten itibaren Başkanlığımız web sitesinde yayınlanması,
 1. Başkanlık Merkez Birimleri ile Türkiye Diyanet Vakfı Tarafından Yapılacak İş ve İşlemler:
 1. 01 Ekim 2017 Pazar günü Ankara Kocatepe Cami’nde veya Başkanlıkça uygun görülecek bir ilde/camide Camiler ve Din Görevlileri Haftası açılış merasimi düzenlenmesi, merasimin canlı olarak yayınlanması,
 2. Haftanın teması olarak belirlenen “Cami, Şehir ve Medeniyet” konusunda;
  1. Merkez ve müftülüklerce yapılacak açılış merasimleri için sinevizyon ve/veya kamu spotu hazırlanması/hazırlattırılması, ilgili iş ve işlemlerin yapılması,
  2. Belirlenecek illerde paneller düzenlenmesi, panellerin görüntülü ve sesli kayıtlarının yapılması,
  3. Diyanet Aylık Dergi’nin  Ekim sayısında, haftaya ilişkin yazılara yer verilmesi, temayla ilgili hazırlanacak kitabın basılarak ücretsiz olarak dağıtılması,
  4. Afiş, billboard, raket vb. görsel tasarımlar hazırlanması/hazırlattırılması,
  5. Başkanlık üst düzey yöneticileri, akademisyenler ile kanaat önderlerinden oluşacak merkez ekiplerinin programlarda görevlendirilmesi,
  6. Konunun yazılı ve görsel medyada yer almasına gayret gösterilmesi ve Diyanet TV’de ağırlıklı olarak işlenmesi,
 3. Açılış merasimi için ihtiyaca göre belirlenecek sayıda  davetiye,  broşür, kapaklı dosya ve kokart ile final yarışmaları için  yeterli sayıda afiş bastırılıp ilgili illere gönderilmesi,
 4. Hafta münasebetiyle camilere ilgiyi artırmak için afiş tasarımları hazırlanması/hazırlattırılması, il ve ilçe müftülüklerinin tema kapsamında mahallinde yürütecekleri kampanya için ihtiyaç duyacakları afiş sayılarının tespit edilmesi, her il için belirlenen sayıda afiş bastırılması, ilgili yerlere asılmak üzere il ve ilçelere gönderilmesi,
 5. Başkanlık personeli arasında düzenlenen Etkili Hutbe Sunumu Türkiye Final Yarışması’nın Türkiye finalinin yapılacağı Isparta ilinde programın kamera çekimlerinin yapılarak Din Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ulaştırılması,
 6. Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlerin ödüllerinin verilmesi ve bu husustaki masraflarının karşılanması,
 7. Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle 2011-2016 yılları arasında belirlenen temalar ile ilgili görev mahallinde örnek çalışmalar yapmış personelin belirlenerek ödüllendirilmesi ve bu husustaki masraflarının karşılanması,
 8. Cami görevlileri tarafından geliştirilen projelerin belirlenmesi amacıyla “VII. Cami Görevlileri Çalıştayı” düzenlenmesi,
 1. Müftülük, Müşavirlik ve Ataşeliklerimizce Yapılacak Etkinlikler:
 1. 2017 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle “Cami, Şehir ve Medeniyet” konusu merkeze alınarak vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi ve bu hususta günümüz insanına hitap edebilecek bir dil kullanılması,
 2. İl ve ilçe müftülüklerinin Başkanlığımız merkez personelinden konuşmacı taleplerini (ilçe müftülükleri il müftülüğü kanalıyla) en geç 20 Eylül 2017 tarihine kadar Din Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirmeleri, il ve ilçe müftülükleri arası konuşmacı taleplerinin ise (ilçe müftülükleri il müftülüğü kanalıyla) talep edilen görevlinin bağlı bulunduğu il müftülüğüne bildirilmesi,
 3. Yurtdışında “Açık Kapı” günleri düzenlenen camilerde din görevlileri ile birlikte o ülkenin dilini iyi bilen kişilerin görevlendirilmesi, dinimizi, kültürümüzü ve camilerimizi  tanıtıcı yayın, yazılı ve görsel broşür, kitap, dergi, sinevizyon diniyayinci.comvb. yollarla sergiler düzenlenmesi,
 4. Cami ve Kur’an kursu hizmetlerine  bakım, onarım ve temizlik yapılması gibi hususlarda  katkıda bulunan dernek, vakıf yöneticileri, köy muhtarları ile özel şahıslara teşekkür belgesi verilmesi,
 5. Hafta içerisinde din görevlilerimize ve halkımıza öncelikle Kur’an-ı Kerim olmak üzere Başkanlık ve Türkiye Diyanet Vakfı yayınları ile düzenleme komisyonu tarafından seçilecek eserlerin dağıtılması,
 6. İlkokul, ortaokul, lise ve Kur’an Kursu öğrencilerine yönelik Ek-1 ve Ek-3’te belirtilen çerçevede yarışmalar düzenlenmesi,
 7. Din görevlilerine yönelik kitap okuma günleri, psikolojik, sosyal ve dini konularda bilgilendirici seminerler, konferans ve paneller düzenlenmesi, özellikle “din hizmetlerinde gönüllülük” esasına değinilmesi,
 8. Din görevlilerinin görev yaptıkları çevrede mezkur tema eksenli etkinlikler yapmaları yönünde motive edilmesi,
 9. Ülkemizin birliği, bütünlüğü, istiklal ve istikbali uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz; Kur’an kursu, cami ve müştemilatının yapımı, bakımı, onarımı  vb. işlerin yapılması hususlarında hizmeti geçen hayırsever vatandaşlarımız ve din görevlilerimizden vefat edenlerin ruhlarına bağışlanmak üzere ülke genelinde  hatimler okunması ve merasimler düzenlenmesi,
 10. Din görevlilerinin çalışmalarını değerlendirmek maksadıyla hüsn-i hat, ebru, tezhip vb. sergiler açılması,
 11. Açılış merasimlerinde ve programlarda mesleki başarıları ve örnek çalışmalarıyla temayüz etmiş din görevlilerine başarı belgesi ve/veya imkanlar nispetinde çeşitli ödüller verilmesi,
 12. Uygun görülmüştür.
Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz